Headnote


Bạn Kal viết tut chậm trễ là vì e... forum lại sập nữa BBcode [VTABS] [TABSTYLE] 24

(lần trước mới lập topic giới thiệu code được vài ngày là forum cũ sập BBcode [VTABS] [TABSTYLE] 24

Yêu cầu:

  • đã biết sử dụng code TABS/TAB thông thường
  • code MOC
  • nắm được kha khá cách style code BOX
I/ VTABS


Code TABS thông thường tạo tabs ngang thế này:

Nội dung 1
 
Nội dung 2
 
Nội dung 3
 
Nội dung 4
 Code:

[tabs]
[tab=tiêu đề 1] Nội dung 1 [/tab]
[tab=tiêu đề 2] Nội dung 2 [/tab]
[tab=tiêu đề 3] Nội dung 3 [/tab]
[tab=tiêu đề 4] Nội dung 4 [/tab]
[/tabs]

Thay [TABS] bằng [VTABS] ta được tab dạng dọc

BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCn Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCn Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCn Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã
 
ulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thmột ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thmột ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thmột ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là
 
ard Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết t ard đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết t ard đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết t ard đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết t ard đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết t ard Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết t
 
c thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc hêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là vc thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là viết tắt của Bulletin Board Code, đây là một ngôn ngữ nhỏ được thêm vào để định dạng bài viết cho các bản tin. BBCode cũng có thể được gọi là mã BBCode là v
 Code:

[vtabs]
[tab=tiêu đề 1] Nội dung 1 [/tab]
[tab=tiêu đề 2] Nội dung 2 [/tab]
[tab=tiêu đề 3] Nội dung 3 [/tab]
[tab=tiêu đề 4] Nội dung 4 [/tab]
[/vtabs]

II/ TABSTYLE


Tác dụng: trang trí lại TABS (hoặc VTABS) theo ý thích.

Cách sử dụng:

- Bọc code [MOC] quanh [TABS] (hoặc [VTABS]):


Code:

[moc=kal_01][tabs]
[tab=tiêu đề 1] Nội dung 1 [/tab]
[tab=tiêu đề 2] Nội dung 2 [/tab]
[tab=tiêu đề 3] Nội dung 3 [/tab]
[tab=tiêu đề 4] Nội dung 4 [/tab]
[/tabs][/moc]

Giải thích:

Khác với công dụng chính của MOC đã giới thiệu trong topic: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=35759 MOC trong trường hợp này có tác dụng "gói" cái TABS kia vào 1 cái hộp, có dán nhãn tên (kal_01) ở ngoài. Bạn có thể dùng bất kỳ code nào tạo nhãn tên cũng được (vd TABLE2, FONT2) ko cứ dùng MOC.- Sử dụng code TABSTYLE:

Cú pháp:


Code:

[tabstyle=A|B|C|D|E][/tabstyle]

Code này có 5 option, tác dụng lần lượt là:

A, gọi là id của code tabstyle, chỉ định code TABSTYLE này sẽ tác dụng lên tất cả các TABS, VTABS nằm trong những cái hộp dán nhãn "A" (do MOC tạo nên)

Thử liền xem nào:

Nội dung 1
 
Nội dung 2
 
Nội dung 3
 
Nội dung 4
 

Code:

[moc=kal_01][tabs]
[tab=tiêu đề 1] Nội dung 1 [/tab]
[tab=tiêu đề 2] Nội dung 2 [/tab]
[tab=tiêu đề 3] Nội dung 3 [/tab]
[tab=tiêu đề 4] Nội dung 4 [/tab]
[/tabs][/moc]
[tabstyle=kal_01||||][/tabstyle]

Ko thay đổi nhiều lắm nhỉ? Là vì các option C,D,E chưa viết gì. Hiện tại chỉ thấy 1 số thay đổi nhỏ:

- Đường viền phần nội dung bên dưới đã mất, mục đích để các bạn tự tạo viền theo ý muốn.

- Nếu mắt bạn có khả năng đặc biệt, bạn còn có thể thấy màu nền của phần nội dung và thanh tiêu đề đã từ trắng thành... trong suốt :trollface: Mục đích cũng là để bạn thoải mái design lại theo ý mình. (Vd, chỉ với code TABS thông thường, bạn ko thể làm nền tab mờ mờ, nhìn xuyên được xuống bên dưới.)
 
B, gọi đó là selector của code, chỉ định code TABSTYLE này sẽ tác dụng lên nút tab thứ mấy,

Vd: muốn trang trí nút thứ 4, thì sẽ viết [tabstyle=kal_01|4|...|...|...][/tabstyle]

Sau đó làm tiếp nút 3,2,1 sẽ viết thêm 3 dòng tabstyle riêng biệt nữa.

Đấy là nếu muốn trang trí mỗi nút 1 kiểu, còn nếu muốn cả 4 nút cùng 1 kiểu thì chỉ cần 1 dòng:


Code:

[tabstyle=kal_01|n|...|...|...][/tabstyle]

Mở rộng: (newbie ko cần quan tâm)

Lưu ý lại lần nữa: nếu muốn cả 4 nút cùng 1 kiểu thì chỉ cần 1 dòng:


Code:

[tabstyle=kal_01|n|...|...|...][/tabstyle]

Nếu muốn 3 tab đầu cùng 1 kiểu, riêng tab cuối kiểu khác thì cần 2 dòng (style viết sau đè style viết trước)

[tabstyle=kal_01|n|...|...|...][/tabstyle]

[tabstyle=kal_01|4|...|...|...][/tabstyle]

Đề nghị các bạn sử dụng tabstyle, cũng như điện, giấy, nước sạch.... thật hiệu quả và tiết kiệm BBcode [VTABS] [TABSTYLE] Th_126

để góp phần...bảo vệ môi trường BBcode [VTABS] [TABSTYLE] Th_126
 
C/D/E lần lượt là style của nút tiêu đề trạng thái thường/ khi được hover (dí chuột lên)/ và khi active (trở thành tab hiện hành)

Dĩ nhiên muốn dùng cái này đòi hỏi phải nắm được kha khá cách viết style, như khi viết style trong code BOX ấy. VD:Nội dung 1
 
Nội dung 2
 
Nội dung 3
 
Nội dung 4
 

Code:

[moc=kal_02][tabs]
[tab=tiêu đề 1] Nội dung 1 [/tab]
[tab=tiêu đề 2] Nội dung 2 [/tab]
[tab=tiêu đề 3] Nội dung 3 [/tab]
[tab=tiêu đề 4] Nội dung 4 [/tab]
[/tabs][/moc]
[tabstyle=kal_02|n|border:2px solid gray|border:2px dotted red|border:2px solid red][/tabstyle]

Lưu ý: tớ đã phải đổi id mới (kal_02) để khỏi ảnh hưởng tabs bên trên.
 


Một số vấn đề hay gặp khi viết style C / D / E:

1- Ở trên tớ dùng border làm ví dụ, nhưng nếu bạn thử với color, hoặc background chẳng hạn thì sẽ...fail lòi BBcode [VTABS] [TABSTYLE] 24) vd:


Code:

[tabstyle=kal_02|n|color:gray|color:pink|color:red][/tabstyle] 
>> color tab hiện hành vẫn là màu đen??? @_@
[tabstyle=kal_02|n|background:gray|background:pink|background:red][/tabstyle]
>> background khi hover vào vẫn là màu trắng??? wth?

Lý do là vì TABS đã có 1 số style mặc định, để đè được style đó bạn cần !important như sau:


Code:

[tabstyle=kal_02|n|color:gray|color:pink|color:red!important][/tabstyle]
[tabstyle=kal_02|n|background:gray|background:pink!important|background:red][/tabstyle]

2- Nếu bạn thử với width, height, cho dù có thêm !important vẫn sẽ ko ăn thua.

Lý do là vì nút tiêu đề vốn ko chịu nhận width, height, bạn phải thêm display:inline-block thế này:


Code:

[tabstyle=kal_02|n|display:inline-block; width:100px; height:40px||][/tabstyle]

3-

style trạng thái cơ bản là C.

style trạng thái hover là C + D.

style trạng thái active là C + E.

Vì vậy nếu viết


Code:

[tabstyle=kal_02|n|font-size:20px; color:red|font-size:20px; color:green|font-size:20px; color:blue!important][/tabstyle]

nghĩa là bạn đã viết thừa 1 cách ko cần thiết4- Skill cuối cùng, dùng trong trường hợp bạn...ko rành cách viết style, hoặc style bạn cần quá phức tạp:

Hãy kiếm mấy cái ảnh làm nút tiêu đề, rồi xây dựng như sau:


Code:

[moc=kal_05][tabs]
[tab=Truyện dịch]............[/tab]
[tab=Vietsub]............[/tab]
[tab=Manga List]............[/tab]
[tab=Anime List]............[/tab]
[/tabs][/moc]

Link ảnh:

http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig...truyendich.jpg - khi hover http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig...dichholder.jpg

http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig...nu/vietsub.jpg - khi hover http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig...tsubholder.jpg

http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig.../mangalist.jpg - khi hover http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig...listholder.jpg

http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig.../animelist.jpg - khi hover http://vn-sharing.net/forum/vbbdesig...listholder.jpg

Kích thước: 130 x 43 px

Đầu tiên quy định kích thước các nút tab thế này, kết hợp xóa viền, làm biến mất phần chữ:


Code:

[tabstyle=kal_05|n|display:inline-block; width:130px; height:43px; padding:0; border:none; font-size:0||][/tabstyle]

Đặt ảnh nền cho từng nút tab:


Code:

[tabstyle=kal_05|1|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/truyendich.jpg')|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/truyendichholder.jpg')!important|][/tabstyle]

Làm với cả 4 nút tab ta sẽ được:

nội dung 1
 
nội dung 2
 
nội dung 3
 
nội dung 4
 Code:

[moc=kal_05][tabs]
[tab=Truyện dịch] nội dung 1 [/tab]
[tab=Vietsub] nội dung 2 [/tab]
[tab=Manga List] nội dung 3 [/tab]
[tab=Anime List] nội dung 4 [/tab]
[/tabs][/moc]
[tabstyle=kal_05|n|display:inline-block; width:130px; height:43px; padding:0; border:none; font-size:0||][/tabstyle]
[tabstyle=kal_05|1|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/truyendich.jpg')|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/truyendich.jpg')!important|][/tabstyle]
[tabstyle=kal_05|2|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/vietsub.jpg')|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/vietsubholder.jpg')!important|][/tabstyle]
[tabstyle=kal_05|3|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/mangalist.jpg')|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/mangalistholder.jpg')!important|][/tabstyle]
[tabstyle=kal_05|4|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/animelist.jpg')|background:url('http://vn-sharing.net/forum/vbbdesign/vnsharing/menu/animelistholder.jpg')!important|][/tabstyle]